K - litter Born: November 15'th 2011

Mother: IC S*Svartträsket's Ordile - Father: SC (N) Fodnaheia's Chivas

4 males

(N) Alneskatten's Kryptonite NFO w 64 male - PET

(N) Alneskatten's Kitbull NFO w 63 male - PET

(N) Alneskatten's Katta's Trofè NFO a 09 24 male - PET

(N) Alneskatten's Kilkenny NFO d 09 24 male   - PET

k5.htm24.jpg
k5.htm24.jpg
k12.ht12.jpg
k12.ht12.jpg
k10.ht29.jpg
k10.ht29.jpg
k0.htm18.jpg
k0.htm18.jpg
k2.htm24.jpg
k2.htm24.jpg
k0.htm20.jpg
k0.htm20.jpg
k1.htm44.jpg
k1.htm44.jpg
k4.htm15.jpg
k4.htm15.jpg
k2.htm33.jpg
k2.htm33.jpg
k7.htm21.jpg
k7.htm21.jpg
k12.ht14.jpg
k12.ht14.jpg
k2.htm31.jpg
k2.htm31.jpg
k7.htm33.jpg
k7.htm33.jpg
k4d.ht27.jpg
k4d.ht27.jpg
k5.htm36.jpg
k5.htm36.jpg
k1.htm36.jpg
k1.htm36.jpg
k4.htm24.jpg
k4.htm24.jpg
k10.ht14.jpg
k10.ht14.jpg
k14.ht16.jpg
k14.ht16.jpg
k5.htm23.jpg
k5.htm23.jpg
k2.htm28.jpg
k2.htm28.jpg
k7.htm29.jpg
k7.htm29.jpg
k5.htm18.jpg
k5.htm18.jpg
k4d.ht28.jpg
k4d.ht28.jpg
k4.htm20.jpg
k4.htm20.jpg
k5.htm20.jpg
k5.htm20.jpg
k3.htm4.jpg
k3.htm4.jpg
k4.htm9.jpg
k4.htm9.jpg
k10.ht31.jpg
k10.ht31.jpg
k8.htm3.jpg
k8.htm3.jpg
k3.htm5.jpg
k3.htm5.jpg
k12.ht17.jpg
k12.ht17.jpg
k8.htm5.jpg
k8.htm5.jpg
k10.ht30.jpg
k10.ht30.jpg
k4d.ht26.jpg
k4d.ht26.jpg
k3.htm3.jpg
k3.htm3.jpg
k1.htm40.jpg
k1.htm40.jpg
k5.htm31.jpg
k5.htm31.jpg
k10.ht36.jpg
k10.ht36.jpg
k14.ht20.jpg
k14.ht20.jpg
k7.htm34.jpg
k7.htm34.jpg
k2.htm21.jpg
k2.htm21.jpg
k10.ht2.jpg
k10.ht2.jpg
k0.htm14.jpg
k0.htm14.jpg
k2.htm22.jpg
k2.htm22.jpg
k0.htm17.jpg
k0.htm17.jpg
k10.ht8.jpg
k10.ht8.jpg
k1.htm46.jpg
k1.htm46.jpg
k7.htm27.jpg
k7.htm27.jpg
k2.htm20.jpg
k2.htm20.jpg